NS 477 i SNK-67 (Standard Norge Komite for sveising)

Det har en tid pågått en diskusjon om NS 477 skal revidere eller trekkes tilbake.
Diskusjonen rundt NS 477 ble lang og innholdsrik i SNK-67 møte nylig. Et møte som hadde rekordstor deltagelse med 11 personer.
Det kom opp mange argumenter for både revisjon og tilbaketrekking. Det kom også frem en meget viktig informasjon. Nemlig at det ikke er tillatt i standarder å utpeke et evalueringsråd. Dette er et krav fra ISOs CASCO-gruppe (komite for samsvarsvurdering) som gjelder all standardiseringsarbeid . Kort fortalt skal CASCO-gruppen motvirke proteksjonisme og påse at ingen spesiell part skal favoriseres. Alle standardene skal skrives nøytralt uten å favorisere en spesifikk myndighet eller organ. Dette betyr at ved en revidering av NS 477 kan ikke NSF utpekes som evalueringsråd. NSF vil derfor miste denne oppgaven (og inntekten). Dvs. at utdannings- og sertifiseringsorganet selv skal gjøre evalueringen i hht. gjeldende standarder.
I motsatt tilfelle om standarden trekkes tilbake betyr det at alle som skal utdanne seg til sveiseinspektører må gå veien via NSF for godkjenning for IWI utdanning, som for øvrig blir omtrent identisk med NS 477 utdanningen da denne er bygget opp rundt guideline for IWI.

NS 477 trekkes tilbake med virkning fra 1.01.2021

Det ble gjennomført en avstemming der resultatet ble at flertallet gikk inn for å trekke tilbake NS 477 med virkning fra 1.01.2021. Det betyr at industrien har ett år på å tilpasse seg til dette. Alle eksisterende NS 477 sertifikater vil gjelde frem til utløpsdato. Ved utløp må man da søke om godkjenning for IWI utdanning/diplom og ikke søke fornyelse på NS 477. For mange, som f.eks de som sitter med NS 477 sertifikat i faggruppe 2, 3 og 4 vil dette være en formalitet da de er kvalifisert for IWI-S direkte etter NS 477 sertifisering.

Kontakt NSF om du har spørsmål vedr NS 477 og fremtidig utdanning.NS 477 i SNK-67 (Standard Norge Komite for sveising)